• open panel

NOSZENIE NIEBIAŃSKIEGO WIZERUNKU – E.M.BOUNDS

 
Biblia oznajmia, że te ciała mają być przemienione, nie stworzone inne. Te
niegodziwe ciała, te ziemskie ciała, które należały do nas, ciała naszego upokorzenia, wstydu i słabości, będą przemienione i ukształtowane na wzór uwielbionego ciała Chrystusa. To ciało Chrystusa, które było przebite i umarło na krzyżu, ciało, które spało w grobie Józefa, zostało uczynione chwalebnym. Tak więc
takie same będzie nasze ciało—ciało, które cierpiało upokorzenie—ma mieć tę sama chwałę. To zostanie dokonane Jego Bożą mocą i w czasie Jego drugiego przyjścia.
Ta zmiana nastąpi, w określonym czasie, natychmiast po zmartwychwstaniu. Ta przemiana nie będzie zabezpieczona przez dobroczynne wpływy przyjaznego kraju, ani przez powolne etapy rozwoju. To będzie natychmiastowy, bezpośredni czyn Bożej twórczej i regenerującej mocy.
To będzie godzina naszego ostatecznego tryumfu; ostatni wróg, Śmierć, będzie zniszczona, i nie będzie żadnych śladów spustoszenia śmierci, czy ruiny grzechu.
Wówczas będziemy mieć dowód poprawności tego, co apostołowie przedstawiali
obrazowo: „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w
porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” ( Rzymian 8:18).
Potem zdamy sobie sprawę z przeobrażającej mocy Boga—jak ciemne i ponure
rzeczy w tym życiu mogą zostać przemienione w jasność klejnotu; jak lekki ucisk, który tak bardzo nas obciążał sprawiał w nas o wiele wspanialszą i wieczną chwałę.
Wówczas nie będziemy już widzieć przez te ziemskie ciemne szkło, ale twarzą w twarz, z pełną i odsłoniętą wizją; potem w pełni wiedzy jak również światła,
poznamy, tak jak i my jesteśmy poznani. Potem uświadomimy sobie jak tutaj, nawet w największej duchowej wizji, oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum
ludzki nie wstąpiło to co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Te dwa chwalebne fakty oczekują te ciała—ciała złamane i uwięzione, nawet w tym życiu i upokorzone do śmierci i prochu. One powstaną z martwych—długi sen
śmierci zostanie przerwany przez Bożą moc, kiedy zabrzmi trąba archanioła; ale to także mówi, że ciało, które tak powstanie, ulegnie zmianie, aby dopasować się do
chwalebnego zmartwychwstałego życia.
Paweł ogłasza nam, że ta zmiana będzie się składała z kilku szczegółów, które będzie różniło się od i kontrastowało z obecnym ciałem, tak przez niego opisanym:
„Jest siane jako skażone; powstanie jako nieskażone”—zmienione ze skażenia w nie skażenie. Nasze ciała są teraz niszczone—niszczone przez chorobę, niszczone przez
wiek, niszczone przez troskę, niszczone przez trud. Wszystko oznacza go jako skażone—jego piękno więdnie; jego siła ustaje; jego życie słabnie coraz bardziej.
Nasze niebiańskie ciała nie będą podlegały rozkładowi ani słabnięciu z wiekiem; nie będą spadkobiercami choroby, ani śmierci; przez nich Noszenie niebiańskiego wizerunku
„choroba i smutek, ból i śmierć
nie będą więcej postrachem.”
Smutek i ciężka praca tego ziemskiego życia odbierają siłę temu ciału, które obumiera. Na nasze zmartwychwstałe ciało te rzeczy nie będą miały wpływu.
„Jest siane w niesławie ; powstanie w chwale”—hańba, podłość, wstyd, grób,
brud, zgnilizna. Chowamy naszych zmarłych przed naszym wzrokiem— pohańbionych, ukrytych przed wzrokiem, oddanych ciemności, samotności, ciszy,
do zgnilizny, robaków, i do ziemi, do popiołu i do prochu.
Te ciała są ciemnymi i haniebnymi rzeczami—ciała upokorzenia, wstydu, i cierpienia; one zatrzymują całkowity przepływ radości i przeszkadzają w
pochwyceniu nieśmiertelnego ducha. To przeobrażenie, któremu zostaną poddane, uczyni je chwalebnymi, błyszczącymi wspaniałością, która zaćmiewa słońce. Bez
wątpienia będą jaśnieć i będą atrakcyjni, ukształtowani z symetrią i doskonałym kształtem , połyskujący nieśmiertelnym życiem, promienni z nieśmiertelnym
urokiem. Czy my wyolbrzymiamy tę przemianę: Wzbudzony w chwale? Chwała, wspaniałość, doskonałość, wyższość, godność, łaska, światłość—to wszystko jest w
tym zawarte. Chrystus powiedział o nich: „wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego” (Mateusz 13:43). „Lecz roztropni jaśnieć będą jak
jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 12:3)
E.M. Bounds (1907)
 

Zostaw komentarz

© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu